ARW 2016 Aanbestedingsreglement 2016

 

Het ARW 2012 is op 1 juli 2016 vervangen door het ARW 2016. Het ARW 2016 beschrijft de procedures voor het
aanbesteden van opdrachten voor werken. Krachtens de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit moet een aanbestedende dienst het ARW 2016 toepassen onder de Europese drempelwaarde volgens het comply or explain-principe. Aanbestedende diensten mogen het ARW 2016 ook gebruiken bij leveringen en diensten en ook boven de Europese drempelwaarden. Voor opdrachten boven de EU drempels moet vanaf 1 juli 2017 de hele procedure digitaal verlopen. Voorafgaand aan die datum kan de aanbesteder afwijken van de bepaling in het eerste lid van de artikelen 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 8.2, 9.3, 10.3, 12.2, 13.2, 14.2 en 15.2, zonder die afwijking te hoeven motiveren in de aanbestedingsdocumenten.

Deel I ARW 2016

Deel I van het ARW 2016 bevat het eigenlijke reglement. Elke aanbestedingsprocedure is geheel uitgeschreven en kan onafhankelijk van de andere procedures worden geraadpleegd. De procedures zijn opgemaakt in kolommen waarin de artikelnummers, de artikelteksten voor de Europese aanbesteding en de artikelteksten voor de nationale aanbesteding zijn opgenomen. Als zowel in de Europese als nationale kolom tekst is opgenomen, is die gelijkluidend. Als een artikel geldt voor alleen de Europese of alleen voor de nationale aanbesteding, vermeldt het artikel: ‘bij de Europese aanbesteding’ respectievelijk ‘bij de nationale aanbesteding’. Door die methode is elke procedure zonder verwijzing over en weer leesbaar door alle artikelen in één kolom te volgen. De verschillen tussen de Europese en de nationale procedure worden in één oogopslag duidelijk door het ontbreken of verspringen van artikelen van gelijke strekking in één van beide kolommen. Relevante voorschriften uit de Gids Proportionaliteit zijn in de kantlijn bij de betreffende artikelen aangeduid met ‘GP’ gevolgd door het nummer van het voorschrift.

Deel II Modellen ARW 2016

In deel II zijn enkele modellen opgenomen: het model voor de ‘Verklaring omtrent rechtmatigheid inschrijving’ (model K) en voorbeeldmodellen voor het inschrijvingsbiljet (model G) en het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen (model H). Er is voor gekozen om de formulieraanduiding (G, H, K) van het ARW 2012 te handhaven. Het ARW 2016 bevat geen aankondigingsformulieren en zien te vinden op Tenderned.

Deel III Algemene toelichting ARW 2016

Deel III bevat een algemene toelichting die ingegaat op het juridisch kader en de opzet van het ARW 2016 en die de verschillende aanbestedingsprocedures en enkele inhoudelijke thema’s toelicht.

Deel IV Artikelsgewijze toelichting

Deel IV bevat een toelichting op het gebruik van en de overwegingen bij de artikelen. De toelichting is opgezet per onderwerp met een verwijzing naar de toepasselijke artikelen in de verschillende procedures. Klik in de elektronische versie van dit document op de artikelnummers om van tekst naar toelichting te gaan en vice versa.

  Download hier het ARW 2016

 

Bel voor advies: 020 737 0854