Aanbestedingswet 2016

 

De Aanbestedingswet 2012 wordt per 1 juli 2016 vervangen door de Aanbestedingswet 2016. Reden is dat wijzigingen moeten worden verwerkt als gevolg van nieuwe EU-aanbestedingsrichtlijnen voor de klassieke sectoren (2014/24/EU), de speciale sectoren (2014/25/EU) en concessieovereenkomsten (2014/23/EU). De wijzigingen zijn verwerkt in de Aanbestedingswet 2016. Hierna enkele belangrijke wijzigingen.

 • Aanbestedingsprocedure moet vanaf 1 juli 2017 volledig digitaal;
 • 2.38. Voor 2B-diensten geldt voortaan het volledige regime van de Aanbestedingswet 2016. Hiervoor in de plaats komt Bijlage XIV, waarvoor een verlichte regime geldt. Het gaat om sociale en andere specifieke diensten die moeten worden aanbesteed boven de € 750.000. Onder sociale en andere specifieke diensten vallen (o.a.): gezondheidszorg, maatschappelijke diensten, onderwijsvoorzieningen, hotel- en restaurantdiensten, onderzoek en veiligheidsdiensten, gevangenisdiensten, juridische diensten. Arbeidsbemiddeling is niet opgenomen in Bijlage XIV;
 • Opdrachten binnen het dynamisch aankoopsysteem hoeven niet separaat te worden aanbesteed;
 • Er komt een nieuw Model Eigen Verklaring: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
 • Het EMVIgunningscriterium zoals we dat kenden wordt een overkoepelend begrijp waaronder ook het gunningscriterium “laagste prijs” valt. Art. 2.114 AW 2016 stelt:
  O beste prijs-kwaliteitverhouding (het “oude” EMVI) of
  O laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten (zie art. 2.115a), of
  O laagste prijs (moet in beginsel nog steeds worden gemotiveerd in de aanbestedingsdocumenten).
 • Dienstenconcessies worden evenals werkenconcessies (voorheen genoemd: concessies voor openbare werken) aanbestedingsplichtig. Voor dienstenconcessies geldt dezelfde EU-drempel als voor werken (ongeveer € 5.186.000). Voor alle werken en diensten een vormvrije procedure, met inachtneming van art. 1.1 t/m 1.10b en deel 2A: algemene beginselen van Europese aanbestedingen in acht nemen. Niet discrimineren, transparant en objectief handelen;
 • Art. 2.10. Beperking aantal aan één inschrijver te gunnen percelen mogelijk mits in de aankondiging vermeld en o.b.v. objectieve en niet discriminerende regels;
 • Art. 2.24a en b. Duidelijkheid inzake inbesteden. Uitoefening van toezicht zoals op eigen diensten. Meer dan 80% van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon zijn “eigen taken” Er is geen directe participatie van privékapitaal;
 • Art. 2.71. Openbare procedure: inschrijvingen 35 kalenderdagen (voorheen 45); Niet-openbare procedure: Verzoeken tot deelneming 30 kalenderdagen; Inschrijvingen 30 kalenderdagen (voorheen 40);
 • Art. 2.56. De aanbesteder documenteert het verloop van een aanbestedingsprocedure zodat hij beslissingen in alle stadia van die procedure kan motiveren. Bewaarplicht gegevens ten minste drie jaar na de datum van gunning van de overheidsopdracht;
 • Art. 2.79. uitsluitingsgronden ook voor onderaannemer;
 • Art. 2.92. De aanbesteder kan eisen dat zowel de ondernemer als derden hoofdelijk aansprakelijk zijn als een gegadigde zich beroept op de financiële en economische draagkracht van derden. De aanbesteder toetst de derde op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en kan vervanging van de derde eisen;
 • Art. 2.93 en 2.94. Bij beroep op technische bekwaamheid derden toets de aanbestedende dienst of derden die de betreffende werken of diensten verrichten, voldoen aan geschiktheidseisen en geen uitsluitingsgrond van toepassing is;
 • Art. 2.95. De aanbesteder mag bij plaatsings- of installatiewerkzaamheden eisen dat bepaalde kritieke taken door de gegadigde, inschrijver of door deelnemer aan een samenwerkingsverband zelf worden verricht;
 • Voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten, werken en diensten is er een nieuwe procedure: innovatiepartnerschap. Het betreft opdracht gericht op de ontwikkeling en aanschaf van een innovatief product of werk of een innovatieve dienst niet reeds op de markt beschikbaar. Procedure gelijk aan mededingingsprocedure met onderhandeling art. 2.28 (nu nog onderhandelingsprocedure met aankondiging art. 2.30);
 • Voorwaarden voor concurrentiegerichte dialoog zijn iets versoepeld;
 • Aanbesteders mogen eisen dat inschrijvers in het verleden geen beroepsfouten hebben gemaakt. De nieuwe regelgeving beperkt het aantal jaar dat mag worden teruggekeken tot drie jaar (i.p.v. vier jaar). Een inschrijver mag echter proberen aan te tonen dat hij toch betrouwbaar is;
 • Art. 1.163a. Wijziging van opdracht gedurende (looptijd/uitvoering) overeenkomst zonder nieuwe aanbestedingsprocedure is toegestaan als het bedrag waarmee de wijziging gepaard gaat <het toepasselijke EU drempelbedrag, en < 10% van de waarde van de oorspronkelijke overheidsopdracht voor leveringen en diensten of <15% van de waarde van de oorspronkelijke overheidsopdracht voor werken, en de wijziging de algemene aard van de overheidsopdracht of raamovereenkomst niet wijzigt.

 

 

Download hier de Aanbestedingswet 2016

 

Bel voor advies: 020 737 0854