Voorwaarden (AV) /General Terms &  Conditions (GTC)

 1. Deze AV zijn van toepassing op alle diensten en adviezen (werkzaamheden) van Aanbestedingsjurist Wuijster (hierna: opdrachtnemer) in verband met door opdrachtgever verstrekte mondelinge of schriftelijke (inclusief per e-mail) opdrachten en daarmee samenhangende of daaruit voorvloeiende of (op)volgende / toekomstige opdrachten en werkzaamheden (daartoe behoren geen vrijblijvende, oriënterende of informele (kosteloze) adviezen aan niet-opdrachtgevers of potentiele opdrachtgevers of (andere) derden, zodat Aanbestedingsjurist Wuijster daarvoor niet aansprakelijk is). Alle werkzaamheden worden geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door opdrachtnemer.
  These GTC are applicable to all services and advice (activities) of Aanbestedingsjurist Wuijster (hereafter: contractor) in connection with verbal or written (including by e-mail) assignments and related or arising from or provided by the client, or next / future assignments and activities (not including non-binding, exploratory or informal (free) advice to non-clients or potential clients or (other) third parties, so that Aanbestedingsjurist Wuijster is not liable for this). All work is deemed to have been exclusively commissioned and accepted by the contractor.

 

 1. Aanbestedingsjurist Wuijster (opdrachtnemer) is de onderneming (KvK nr. 54578469) en handelsnaam van mr. A. Wuijster.
  Aanbestedingsjurist Wuijster (contractor) is the company (Chamber of Commerce no. 54578469) and trade name of mr. R.A. Wuijster.

 

 1. Wanneer in verband met werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht derden moeten worden ingeschakeld (bijv. koeriers, deurwaarders, procureurs etc. die zonder opslag als verschot worden doorberekend) zal opdrachtnemer daarover in redelijkheid slechts vooraf overleggen met opdrachtgever, bijv. indien er gekozen kan worden tussen verschillende derden en die keuze van wezenlijke invloed kan zijn op de prijs en inhoudelijke kwaliteit van betreffende werkzaamheden. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor fouten of tekortkomingen (en schade) van alle in het kader van de algemene bedrijfsuitoefening (inclusief voornoemd i.v.m. werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht) door opdrachtnemer ingeschakelde derden of technische hulpmiddelen (waaronder bijv. leveranciers en dienstverleners op het gebied van apparatuur, communicatiemiddelen, databestanden en software, alsmede inhoud, beheer en gebruik van databestanden en software), is niettemin uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer. Voor zover nog van belang aanvaardt opdrachtnemer daarnaast in ieder geval mede namens en jegens opdrachtgever elke aansprakelijkheidsbeperking bedongen door alle ingeschakelde derden, waarmee opdrachtgever voor alsdan instemt.
  When third parties have to be engaged (eg couriers, bailiffs, attorneys, etc. which are charged as disbursement without surcharge to  the client) in connection with work to execute the assignment, the contractor will in all reasonableness only consult with the client in advance, eg if could be chosen between different third parties and that choice could have a significant influence on the price and quality of the work involved. Any liability on the part of the contractor for errors or shortcomings (and damage) of all third parties or technical aids engaged by the contractor (including, for example, suppliers and service providers in the area of ​​general operations (including the aforementioned activities for the execution of the assignment). equipment, means of communication, data files and software, as well as content, management and use of data files and software) is nevertheless excluded, except for intent or gross negligence on the part of the contractor. In so far as it is still important, the contractor also accepts, in any case on behalf of and towards the client, any liability limitation stipulated by all engaged third parties, with which the client will then consent.

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor werkzaamheden of schade aan personen of zaken in verband met werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht, waarvoor opdrachtnemer niettemin op enigerlei wijze aansprakelijkheid zou kunnen zijn jegens opdrachtgevers en derden, is beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer uit hoofde van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het betreffende geval daadwerkelijk aanspraak heeft (met een maximum van € 250.000,- per aanspraak per jaar, verminderd met het eigen risico (€ 2.000,-) dat in het betreffende geval krachtens de verzekering(en) voor rekening van opdrachtnemer is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorariumbedrag met een maximum van €2.500,- incl. btw.
  Any liability on the part of the contractor for work or damage to persons or property in connection with activities for the execution of the assignment, for which the contractor may nevertheless be liable in any way whatsoever towards clients and third parties, is limited to the amount for which the contractor, by virtue of his professional liability insurance is actually entitled to the case in question (with a maximum of € 250.000,- per claim per year, minus own risk (€ 2.000,-) that is for the account of the contractor under the insurance policy (s). If for whatever reason no payment is made under the insurance, all liability is limited to the fee amount with a maximum of € 2,500, – incl.

 

 1. Behoudens opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer, vrijwaart opdrachtgever en stelt opdrachtgever schadeloos, de opdrachtnemer inzake alle aanspraken in en buiten rechte die een derde op enig tijdstip op opdrachtnemer mocht hebben, en die op enigerlei wijze verband houden met de werkzaamheden ter uitvoering van een opdracht, inclusief inzake kosten en schade van opdrachtnemer in verband met bedoelde aanspraken.
  Except for intent or gross negligence on the part of the contractor, the client shall indemnify and hold harmless, the contractor with regard to all legal and extrajudicial claims that a third party may at any time have on the contractor, and that are in any way related to the work to be carried out for the assignment, including with regard to costs and damages of the contractor in connection with said claims.

 

 1. Tenzij anders overeengekomen (bijv. een vast tarief) is opdrachtgever in verband met de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer verschuldigd:
  Unless otherwise agreed (eg a fixed rate), the client is due to the contractor in connection with the work to execute the order:

  1. honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het bij opdracht overeengekomen uurtarief. Er wordt geen reistijd naar de opdrachtgever berekend en er geldt geen separaat percentage opslag op het honorarium ter zake van algemene kantoorkosten; slechts de daadwerkelijke tijd besteed aan concreet administratieve–/kantoorhandelingen alsmede reistijd die noodzakelijk zijn in het kader van beslechting of beëindiging van geschillen (bijv. betekening dagvaarding en maken producties, coördinatie, bezorging processtukken, zittingen ter zake van rechtsgedingen, arbitrage adviescommissies, mediation etc.) wordt doorberekend. Reiskosten worden nooit in rekening gebracht.
   fee calculated on the basis of the number of hours worked multiplied by the hourly rate agreed upon in the order. No travel time is charged to the client and there is no separate percentage of the fee for the general office costs; only the actual time spent on concrete administrative / office operations as well as travel time necessary in the context of settlement or termination of disputes (eg service of summons and compiling hard copy dossier to be submitted to court, coordination, delivery of procedural documents, sessions on legal proceedings, arbitration advisory committees, mediation etc .) is passed on. Travel costs are never charged.
  2. kosten die opdrachtnemer maakt of die derden bij opdrachtnemer in rekening brengen in verband met de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht, en die opdrachtnemer zonder opslag als verschot doorbelast, waaronder bijvoorbeeld griffie- en vastrecht, kosten van procureurs, deurwaarders, koeriers etc. Met (de eventuele noodzaak van) inschakeling van bedoelde derden, alsmede met de toepasselijkheid van hun contractuele voorwaarden, wordt opdrachtgever bekend verondersteld en geacht bij voorbaat in te stemmen.
   costs incurred by the contractor or those that third parties charge to the contractor in connection with the work to execute the assignment, and that contractor charges without surcharge to client, including, for example, registry and standing fees, costs of attorneys, bailiffs, couriers etc. With (the possible necessity of) engagement of the said third parties, as well as the applicability of their contractual conditions, the client is assumed to be known and deemed to agree in advance.
  3. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
   All amounts due are increased by the turnover tax (VAT) due on them.

 

 1. Opdrachtnemer zendt aan opdrachtgever per e-mail een gespecificeerde declaratie inzake het verschuldigde in verband met de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. De declaratie moet bij ontvangst onverwijld worden gecontroleerd, doch uiterlijk binnen de betalingstermijn. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen en vangt aan op de dag na dagtekening en verzending per e-mail. Als inzake de declaratie vragen rijzen dan moeten die na ontvangst per omgaande worden gemeld ter verduidelijking of zo nodig aanpassing. Na het verstrijken van de betalingstermijn stemt opdrachtgever definitief inhoudelijk in met de juistheid van de declaratie, behoudens voor zover sprake zou zijn van kennelijke fouten, omissies of verschrijvingen. Declaraties moeten binnen de betalingstermijn worden bijgeschreven op rekeningnummer: NL48INGB0004483951 (van BIC: INGBNL2A) ten name van Aanbestedingsadvocaat Wuijster onder vermelding van het factuurnummer. Bij gebreke van tijdige betaling mag opdrachtnemer de wettelijke rente en een opslag van 3% over het onbetaald gebleven bedrag in rekening te brengen vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn; alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever.
  The contractor sends to the client by e-mail a specified invoice concerning the amount due in connection with the work to execute the order. The invoice must be checked immediately upon receipt, but no later than within the payment term. The payment term is fourteen days and commences on the day after the date and dispatch by e-mail. If questions arise regarding the declaration, they must be reported immediately after receipt for clarification or, if necessary, adjustment. After the payment term has expired, the client definitively agrees with the correctness of the invoice, except insofar as there are manifest errors, omissions or errors. Declarations must be credited to account number within the payment term: NL48INGB0004483951 (from BIC: INGBNL2A) in the name of Aanbestedingsadvocaat Wuijster, stating the invoice number. In the absence of timely payment, the contractor may charge the statutory interest as well as a surcharge of 3% on the unpaid amount from the day after the expiry of the payment term; all possible judicial and extrajudicial collection costs are at the expense of the client.

 

 1. Opdrachtnemer zorgt er in de uitvoering van de opdracht in een sfeer van welwillendheid en vertrouwen in samenspraak met opdrachtgever voor dat er geen grond voor klachten zal kunnen ontstaan. Indien opdrachtgever klachten heeft inzake de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie, moet hij deze binnen bekwame tijd in overeenstemming met art. 6:89 BW doch uiterlijk vier weken na bekendheid nadat hij bekend was of redelijkerwijs kon zijn met het vermeende gebrek in de uitvoering van de opdracht of de aanleiding voor de klacht, per e-mail voorleggen aan mr. R.A. Wuijster. Opdrachtgever ontvangt dan binnen twee weken een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet met aanbevelingen. Indien niet binnen twee weken inhoudelijk wordt geantwoord, informeert mr. R.A. Wuijster opdrachtgever met redenen omkleed over de nadere termijn (doch uiterlijk zes weken) waarbinnen een oordeel volgt over de gegrondheid van de klacht. Indien opdrachtgever niet binnen bekwame tijd doch uiterlijk vier weken klaagt (zoals hierboven bedoeld), vervallen ter zake alle denkbare vorderingsrechten en rechtsvorderingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer. Ingeval opdrachtgever de afhandeling van de klacht onbevredigend vindt of de klacht niet binnen respectievelijk twee of zes weken is afgehandeld, kan hij de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter. Als een opdrachtgever een klacht of een geschil of een vordering niet binnen een jaar na doorlopen van de klachtenprocedure aanhangig heeft gemaakt bij de rechter, vervallen alle denkbare vorderingsrechten en rechtsvorderingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer. Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.
  In the performance of the assignment, the contractor ensures that no ground for complaints can arise in an atmosphere of benevolence and trust in consultation with the client. If the client has complaints regarding the creation and execution of the assignment, the quality of the service and the amount of the invoice, he must complain without delay in accordance with art. 6:89 BW Dutch Civil Code, but in all cases no later than four weeks after he actually had knowledge or reasonably should have had knowledge about facts regarding the alleged defect / default  in the execution of the assignment or the reason for the complaint, by e-mail to mr. R.A. Wuijster. The client will receive a written and reasoned opinion on the merits of the complaint within two weeks, with or without recommendations. If not substantively answered within two weeks, mr. R.A. Wuijster will motivate client with reasons for the further term (but no later than six weeks) within which a judgment follows on the merits of the complaint. If the client does not complain within a reasonable time or at the utmost within the four weeks (as referred to above), all conceivable claims, rights and legal claims of the client vis-à-vis the contractor will lapse. If the client finds the handling of the complaint unsatisfactory or the complaint has not been dealt with within respectively  two or six weeks, he can submit the complaint to the competent court. If a client has not brought a complaint or a dispute or a claim before the court within one year after going through the complaints procedure, all conceivable rights of action and legal claims of the client vis-à-vis the contractor lapse. Dutch law applies to the assignment.

 

 

 

Informatie alsmede verwijzingen via hyperlinks naar documenten, websites, webpagina’s, nieuws of informatie, al dan niet van derden, op deze website, zijn bedoeld als algemene en vrijblijvende informatie die niet is bedoeld als vervanging van enig advies. Hoewel Aanbestedingsadvocaat Wuijster een redelijke mate van zorgvuldigheid in acht neemt om informatie of verwijzingen te verstrekken of door te geven die juist of volledig of actueel zijn, kan Aanbestedingsadvocaat Wuijster niet instaan voor de juistheid, toepasbaarheid, actualiteit, nauwkeurigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid etc. Kennisneming of gebruik is voor eigen rekening en risico.