De procedure aanbesteding advies intake:

Eerste informele contacten / advies procedure aanbesteding per telefoon of e-mail zijn kosteloos. Voor eerste oriënterend persoonlijk overleg (indien nodig) op uw locatie geldt een vast bedrag van € 150,-. Reistijd, reiskosten en kantoorkosten worden niet doorberekend. Veelal is een telefonische bespreking en intake op korte termijn voldoende.

De procedure aanbesteding advies opdracht:

Als we na een intake op basis van een voorlopige inventarisatie en kostenindicatie besluiten verder te gaan, ontvangt u een opdrachtbevestiging waarin een en ander is vastgelegd, alsmede bijbehorende algemene voorwaarden (met klachten- en vervangingsregeling). Voor eventueel persoonlijk overleg, voor zover nodig, wordt u altijd bezocht op uw locatie; reistijd, reiskosten en kantoorkosten worden nooit in rekening gebracht. Veelal is een telefonische bespreking en intake op korte of lange termijn voor spoedeisende acties echter voldoende. Voor veel diensten of procedures kan een vaste prijs vooraf worden geoffreerd. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging gaan we aan de slag. Dat kan o.a. het volgende betekenen:

o het controleren van een beschrijvend document / bestek op fouten, onrechtmatigheden (kerncompetenties, geschiktheidscriteria (referentie-eisen), clustering, percelen, proportionaliteit, gunningscriteria, beoordelingsprocedure) en onduidelijkheden / tegenstrijdigheden, de concept-overeenkomst alsmede mogelijke verbeteringen;
o het dienaangaande opstellen (of beantwoorden) van vragen ter beantwoording in de nota van inlichtingen of zo nodig daarna;
o opstellen / beoordelen inschrijvingsdocumenten en EMVI offerte (redactionele en inhoudelijke optimalisatie aangeboden kwaliteit / plannen van aanpak etc.) voorafgaand aan inschrijving;
o onderzoek van de juistheid van de (motivering van) selectie- of gunningsbeslissing;
o het uitzetten van een strategie van klachtbehandeling, klacht en bezwaar bij de aanbesteder, Commissie van Aanbestedingsexperts;
o kort geding bij de rechtbank of andere vorderingen in rechte op basis van onrechtmatige aanbestedingsdocumenten of een onrechtmatige / onjuiste gunningsbeslissing.

Alle handelingen inzake dienstverlening  / procedure aanbesteding advies worden uiteraard verricht in nauwe samenspraak met u (opdrachtgever). Facturering is d.m.v. een concept ter goedkeuring binnen.

 

zie verder de algemene voorwaarden

.

.

.

.

.

.